Trappen


Trap met bovendraai, in grenen

Trap in grenen hout, met boven draai.

Trap vurenthout met inbouwkast

Trap in vurenhout, met inbouwkast

Trap met dubbel onderdraai

Trap in grenen hout, met dubbele onderdraai